بازی لری تیلا چق چق

بازی لری تیلا چق چق

تیلا = چوب مهار سیاه چادر      چق چق = صدای بهم خوردن چوب
بازی است گروهی که بوسیله چوب های دستی بازیکنان بشرح زیر در زمین باز و دشت هموار صورت می گیرد:

بازی لری تیلا چق چق

ادامه مطلب